Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยฝ่ายกิจการนิสิต จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ภายใต้โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “จากไขเป็นเทียนพรรษา สืบศรัทธาวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2560 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคามพื้นที่ตำบลขามเขียง จำนวน 9 วัด ได้แก่ วัดป่าดอนหนาด วัดบ้านดอนนา วัดบ้านหนองแข้ วัดบ้านมะกอก วัดป่าบ้านมะกอก วัดบ้านส้มโฮง วัดบ้านกุดหัวช้าง วัดบ้านห้วยซัน และวัดบ้านกุดโขงเวียง โดยมีบุคลากร นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ และคนในชุมชนเข้าร่วมกว่า 300 คน ร่วมถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร นิสิต และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม