Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การถ่ายทอดการแก้ปัญหามลพิษจากฟาร์มสุกรในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ” ภายใต้โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืน โดย อาจารย์ ดร.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน) กล่าวรายงานโครงการแก่ประธาน อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน” ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อบต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และนิสิตสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ณ ห้อง SC1-200 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.