Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการออกแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการออกแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2560 ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ได้ออกแนะแนวการศึกษาร่วมกับกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยออกแนะแนวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 5 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบังลำภู หนองคาย อุดรธานี และขอนแก่น เพื่อเป็นการแนะนำการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนทุกโรงเรียนได้ทราบระเบียบการรับเข้า วิธีการสมัคร และการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม