Home / ข่าวเด่น / คณะวิทยาศาสตร์จัดงาน “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560”

คณะวิทยาศาสตร์จัดงาน “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560”

คณะวิทยาศาสตร์จัดงาน “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560” เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี นำวิถีแห่งนวัตกรรม” พิธีเปิดจัดขึ้นวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมมอบโล่รางวัลสำหรับนักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ และเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจักโครงการ และศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯและพระปรีชาสามารถขององค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พร้อมมอบโล่รางวัลให้กับนักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ได้แก่ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา จุรีมาศ สาขาฟิสิกส์ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ สาขาคณิตศาสตร์ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล สาขาชีววิทยา และหน่วยวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ได้แก่ 1.หน่วยปฏิบัติการวิจัยสถิติและสถิติประยุกต์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล 2.หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสร้างสรรค์และนวัตกรรม หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา กาญจนมยูร 3.หน่วยปฏิบัติการวิจัยอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการประยุกต์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล 4.หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกร หาญสูงเนิน กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหา,การประกวดโครงงาน,สื่อการสอนและการประกวดวาดภาพ กิจกรรมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ ทั้งจากหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดรับกับนโยบายการพัฒนาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0