Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ รูปแบบการเขียนบทนิพนธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฯ

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ รูปแบบการเขียนบทนิพนธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฯ

ขอเชิญอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ

“รูปแบบการเขียนบทนิพนธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ

การใช้ระบบ iThesis เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัยการทำวิทยานิพนธ์”

ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้อง B410 , B411 , B412

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ-25-สค-60