Home / ข่าวเด่น / พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ให้นิสิตได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นิสิตในการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอันก่อให้เกิดความสามัคคีให้ดำรงอยู่สืบไป ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น ยังได้มอบโล่ให้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ที่ผ่านการรับรองข้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) , มอบเกียรติบัตรให้แก่หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับดี 19 หลักสูตร ,มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นระดับสาขาวิชา ประจำปี 2560 จำนวน 26 คน และนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนวันไหว้ครู” คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี2560 จำนวน 141 คน นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วันทอง ยังมอบรางวัลผลการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง SC1-100 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.