Home / ข่าวกิจกรรม / ประชุมสรุปผลตรวจสอบภายใน จากสำนักตรวจสอบภายใน มมส.

ประชุมสรุปผลตรวจสอบภายใน จากสำนักตรวจสอบภายใน มมส.

วันที่ 1 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต บุญปก เป็นประธานกล่าวต้อนรับและฟังผลการตรวจสอบทางการเงินและตรวจสอบการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์ จากสำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยคุณอุทัยรัตน์ แก้วกู่ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 12-27 กรกฏาคมที่ผ่านมานั้น มีูผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมการสรุปผลเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในประเด็นการตรวจสอบต่างๆ ณ ห้อง SC2-201/2 เวลา 14.00-16.30 น.