Home / หอเกียรติยศ (อาจารย์และบุคลากร) / การออกแบบแผ่นบันทึกข้อมูลและหัวอ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (ผลงานวิจัยเด่น มมส วิจัย ครั้งที่ 13)

การออกแบบแผ่นบันทึกข้อมูลและหัวอ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (ผลงานวิจัยเด่น มมส วิจัย ครั้งที่ 13)

การออกแบบแผ่นบันทึกข้อมูลและหัวอ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา จุรีมาศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ออกแบบ แผ่นบันทึกข้อมูล และ หัวอ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โดยอาศัยการศึกษาผ่านรูปแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ ในระดับอะตอม เพื่อทำการออกแบบโครงสร้างและเพิ่มศักยภาพของแผ่นบันทึกข้อมูลให้มีค่า ความจุที่สูงขึ้น รวมถึงทำการออกแบบหัวอ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟให้มีขนาดเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพในการอ่านสัญญาณในแผ่นบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยอาศัยความรู้ ทางด้านฟิสิกส์และวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรม งานวิจัยนี้จะถูกนำไปเป็นต้นแบบในการผลิตแผ่นบันทึกข้อมูล และหัวอ่านข้อมูลจริงในอนาคตต่อไป

https://www.facebook.com/pg/science.msu/photos/?tab=album&album_id=1799792526716268