Home / ข่าวกิจกรรม / นักวิจัยคณะวิทย์ แสดงผลงานวิจัย ในงานประชุมทางวิชาการ มมส วิจัย ครั้งที่ 13

นักวิจัยคณะวิทย์ แสดงผลงานวิจัย ในงานประชุมทางวิชาการ มมส วิจัย ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.ประธาน ศรีวิไล รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนพัฒนา เข้าร่วมงาน “แถลงโชว์ 10 ผลงานเด่น เน้นแก้ปัญหา สร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์” ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานได้กล่าวแถลงโชว์ผลงานวิจัยที่โดดเด่น ในปี 2560 ในงานประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 :From Local to Global in the Context of Thailand 4.0 : จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0 ในงานนี้อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงผลงานวิจัยถึง 3 ผลงาน ได้แก่

1. การออกแบบแผ่นบันทึกข้อมูลและหัวอ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา จุรีมาศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ออกแบบ แผ่นบันทึกข้อมูล และ หัวอ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โดยอาศัยการศึกษาผ่านรูปแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ ในระดับอะตอม เพื่อทำการออกแบบโครงสร้างและเพิ่มศักยภาพของแผ่นบันทึกข้อมูลให้มีค่า ความจุที่สูงขึ้น รวมถึงทำการออกแบบหัวอ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟให้มีขนาดเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพในการอ่านสัญญาณในแผ่นบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยอาศัยความรู้ ทางด้านฟิสิกส์และวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรม งานวิจัยนี้จะถูกนำไปเป็นต้นแบบในการผลิตแผ่นบันทึกข้อมูล และหัวอ่านข้อมูลจริงในอนาคตต่อไป

2. การผลิตพลาสติกชีวภาพ ผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.ยอดธง ใบมาก คณะวิทยาศาสตร์ พลาสติกชีวภาพได้รับความสนใจในการวิจัยและพัฒนาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเพื่อใช้งานทดแทนพลาสติกปัจจุบันที่ไม่สลายตัว ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่สามารถผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด polylactideหรือ polylactic acid (PLA) ใช้ในงานวิจัยในระดับ lab-scale ได้เอง เพื่อใช้งานเป็นพลาสติกทั่วไป ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกชีวภาพของเราเอง ปัจจุบันมีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนากระบวนการเตรียมเม็ดพลาสติกชีวภาพ PLA สำหรับเกรดเฉพาะทางมากขึ้น เช่น เกรดทนความร้อน (สเตอริโอคอมเพล็กซ์ PLA) และเกรดโฟม เป็นต้น

3. เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของโปรตีนไหมและสารสกัดจากถั่งเช่า ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.วัลยา สุทธิขำ คณะวิทยาศาสตร์ ได้วิจัยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่งเช่าและโปรตีนไหม โดยใช้คุณสมบัติที่โดดเด่นของไหมและถังเช่า เพื่อพัฒนาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลงานวิจัยดังกล่าวได้ลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเป็นช่องทางนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ได้จากผลงานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญไปสู่ผู้บริโภคให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมไปถึงเพื่อเป็นช่องทางให้เอกชนสามารถนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้

ที่มา ภาพ/ข่าว : กองประสัมพันธ์และกิจการพิเศษ