Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
วันที่ 21 กันยายน 2560
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ