Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  บุญปก  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนทรายทองวิทยา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 178 คนเข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ มีนายอำเภอโพนทราย ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์วิทยา รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  การดำเนินงานในกิจกรรมโดยนิสิตโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกับนิสิตระดับปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 70 คน  ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำปฏิบัติการงานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์