Home / การจัดการความรู้ (KM) / แนวปฏิบัติที่ดี ด้านงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

แนวปฏิบัติที่ดี ด้านงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

สืบเนื่องจากการประชุมงานบริการวิชาการ โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 สรุปแนวปฏิบัติที่ดีด้านงานบริการวิชาการ ดังนี้

“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการบริการวิชาการและจัดทำแผนการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2560”

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะกรรมการบริการวิชาการและผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน จากตัวแทนหลักสูตรต่างๆ โดยยึดหลัก การดำเนินงานแบบ PDCA

P  = Plan  คือ  การวางแผนงานวัตถุประสงค์ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาต้น

(คณะกรรมการได้เห็นชอบให้กำหนดจัดโครงการ SCIENCE  CAMP ขึ้นในแผนการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ แก่เยาวชนระดับมัธยมต้น)

D = Do  คือ  การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง

(การดำเนินการตามแผนงานบริการวิชาการซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ คณะกรรมการได้ให้งานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โดยนำปัญหาและอุปสรรค จากโครงการบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกมาปรับใช้ในการเขียนโครงการหรือกิจกรรมฝ่ายก่อนการดำเนินการ)

C = Check  คือ  การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด

(คณะกรรมการได้พิจารณาจากช่วงเวลาการเปิด-ปิด แต่ละภาคการศึกษาทั้งของ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. กับการเปิด-ปิดของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อการวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาของทั้งสองฝ่าย)

A = Action    คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป

(โดยคณะกรรมการพิจารณาว่าหากมีปัญหาในการจัดโครงการ ให้นำปัญหาและอุปสรรค มาพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงในการจัดโครงการครั้งต่อไป ปัญหาในอดีต เช่น

– การประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการวิชาการยังไม่เป็นที่ทราบทั่วไป และหัวข้อการบริการวิชาการยังจำกัด

แก้ไขโดย การขอความอนุเคราะห์ภาควิชาส่งหัวข้อการบริการวิชาการเพิ่มเติมเพื่อจัดทำเป็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– การเบิกจ่ายงบประมาณจัดกิจกรรมยังเกิดความล่าช้า

แก้ไขโดย การประสานงานกับกองคลังเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้นตามระเบียบฯ

ดาวน์โหลด