Home / สื่อวีดีโอ / วิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
26 views

วิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

วิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560
มี 4 ท่าน ได้แก่

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์มิตรี กระพี้แดง สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

2.อาจารย์จันทร์เจริญ รักษ์มณี สังกัดภาคคณิตศาสตร์

3.อาจารย์ ดร.สุจินต์ อังกุราวิรุทธ์ สังกัดภาควิชาเคมี

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ฉาย จงตระการสมบัติ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์