Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2561

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร ทุนบัณฑิต-61