Home / ข่าวเด่น / คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9 views

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 (วันนี้) ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานได้รับทราบ ตลอดจนเพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม แล้วสามารถนำไปถ่ายทอดโนยายต่อบุคลากรในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.
ภาพ-ข่าว กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม