Home / ข่าวเด่น / คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน กพร.
73 views

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน กพร.

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าประชุมฟังคำชี้แจงผลการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ พรหมสัตยพรต (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา วรรณกิตร์ (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมัทนา กลางคาร (กรรมการ) และนางเอื้อมภรณ์ ลีละสมนตรี (กรรมการและเลขานุการ) คณ ห้องประชุม SC2-201/ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.