Home / ข่าวกิจกรรม / ภาควิชาเคมี จัดโครงการบรรยายพิเศษ
91 views

ภาควิชาเคมี จัดโครงการบรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Silver nano/microstructure : Fabrication, Applications and Commercialisation” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คเณศ วงษ์ระวี จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย มีอาจารย์ และนิสิต สาขาภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน  ณ ห้องประชุม SC1-200 อาคารวิทยาศาสตร์ เวลา 10.00-12.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย แก้ววังชัย อาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี เป็นผู้ประสานงาน