Home / ข่าวกิจกรรม / การแข่งขันกีฬาภายใน “Science Game” ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันกีฬาภายใน “Science Game” ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2560 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม โครงการ “Science Game” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความรักความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในคณะวิทยาศาสตร์ผ่านทางการแข่งขันกีฬา โดยมีการแข่งขันกีฬาสากลในวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2560 และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 มีการเดินขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนามกีฬาในช่วงเช้า ต่อด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่สนุกสนาน ในช่วงบ่ายมีการโชว์แสตนเชียร์และผู้นำเชียร์ของแต่ละภาควิชา มีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก