Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศด่วน : นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้กรอกข้อมูลแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ประกาศด่วน : นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้กรอกข้อมูลแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ประกาศด่วน : นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ให้กรอกข้อมูลแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ (http://survey.msu.ac.th)
และในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรวันแรก (วันที่ 10 ธันวาคม 2560)
ให้บัณฑิตทุกคน Print Out ข้อมูลที่กรอกจากระบบ นำไปส่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ณ จุดที่รับรายงานตัว (บริเวณหน้าห้อง SC1-100)

#จึงสามารถลงทะเบียนซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรได้