Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการ UTHM อาเซียนสัญจร ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

โครงการ UTHM อาเซียนสัญจร ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฺเรือน นาคสุวรรณ์กุล ต้อนรับนักศึกษาจาก Universiti Tun Hussein Onn Malaysia จำนวน 30 คน ภายใต้โครงการ UTHM อาเซียนสัญจร ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 14.00-14.30 น.