Home / ข่าวเด่น / คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ วมว.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ วมว.

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ศ.ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าที่ประสานงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) จัดโครงการบริการมิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองที่มีทัศนคติทางวิชาการ สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติและประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับผู้บริหารโครงการ วมว. เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ มีวินัย มีทัศนคติที่ดี เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ คณะผู้บริหารโครงการ วมว. และผู้ปกครอง มีความเข้าใจและทัศนคติตรงกันมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เวลา 14.00-16.30 น.