Home / ข่าวเด่น / คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สรุปความคืบหน้าในการจัดงาน “วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10”

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สรุปความคืบหน้าในการจัดงาน “วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10”

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 2/2560 ขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานที่ประชุมฯ มีคณบดีและผู้แทนจากทั้ง 6 มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม โอกาสนี้ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอความคืบหน้าการเตรียมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10” ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561