Home / ข่าวเด่น / โครงการพัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.

โครงการพัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ พัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม หัวข้อ “ชีวิตอยู่เพื่ออะไร” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต บุญปก รองคณบดีฝ่ายฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ในสังคมให้มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยนิมนต์ พระราชปริยัติมุนี มาลัย คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิทยากร พร้อมด้วยผู้ช่วยวิทยากร พระมหาขนบ สหายปญฺโญ นายวรพรต ลือเลิศ ดาบตำรวจภาคิน สีสุธรรม นายสุทิน ยลทรัพย์ศิริ และแพทย์หญิงเสริมสุข วิจารณ์สถิตย์ ช่วงเวลา 14.00-16.00 น. ได้แบ่งกลุ่มนิสิตเป็น 4 กลุ่ม ทำกิจกรรมตามห้องต่างๆ และช่วงเวลา 16.00-18.30 น. เข้ารับฟังบรรยาย “ชีวิตอยู่เพื่ออะไร” โดย พระราชปริยัติมุนี มาลัย ณ ห้องประชุม SC1-200 อาคารวิทยาศาสตร์ ในงานนี้มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลกร นิสิต และนักเรียนในโครงการ วมว. เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก