Home / ข่าวนิสิต / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตทุน สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561
13 views

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตทุน สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561
——————————————————–

สอบข้อเขียน วันที่ 6 มกราคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลด

127025