Home / ข่าวเด่น / คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ สกอ.

คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ สกอ.

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฺเรือน นาคสุวรรณ์กุล ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา คณะวิทยาศาสตร์ หลังจากร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36” (36 th WUNCA) เวลา 14.00-14.30 น.