Home / ข่าวนิสิต / ประกาศการรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.โท-เอก (ต่อเนื่อง) และ ป.เอก รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศการรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.โท-เอก (ต่อเนื่อง) และ ป.เอก รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)


ประกาศโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

เรื่อง รับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับ ปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก
รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ระยะเวลารับสมัคร 15 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลดระเบียบการ || ดาวน์โหลดใบสมัคร

127618-compressed