Home / ข่าวบุคลากร / กำหนดการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

กำหนดการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

กำหนดการ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
วงรอบที่ 1 (วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ดาวน์โหลด

127725