Home / ข่าวกิจกรรม / การแข่งขันกีฬา “5 วิดสัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันกีฬา “5 วิดสัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม 5 วิดสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกัน 5 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และวิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยมีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน เป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และการโชว์ผู้นำเชียร์และแสตนเชียร์ทั้ง 5 คณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา การแสดงแสตนเชียร์และหลีด สันทนาการ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสรู้จักเพื่อน รุ่นพี่ ผู้นำนิสิตและคณาจารย์ ต่างคณะ เป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้ใช้เวลาที่ว่างเว้นจากการเรียนให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เกิดความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจในสถาบัน