Home / สื่อวีดีโอ / รายการ Voice of MSU ตอน นิสิต มมส.ได้รับทุน Newton Fund
17 views

รายการ Voice of MSU ตอน นิสิต มมส.ได้รับทุน Newton Fund

รายการ Voice of MSU
ตอน นิสิต มมส.ได้รับทุน Newton Fund และขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Winter School 2018
นางสาวนาตยา แสนภูมิ และนางสาววาสนา แดงอ่ำ นิสิตระดับปริญญาโท
ภายในที่ปรึกษา ผศ.ดร. เจษฎา จุรีมาศ และ ผศ.ดร. พรรณวดี จุรีมาศ
เป็นแขกรับเชิญเข้าร่วมรายการ Voice of MSU