Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการคุณธรรมปลูกจิตอาสาเพื่อสานฝันปันรักให้น้อง

โครงการคุณธรรมปลูกจิตอาสาเพื่อสานฝันปันรักให้น้อง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการคุณธรรมปลูกจิตอาสาเพื่อสานฝันปันรักให้น้อง ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนประชาพัฒนา ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียนและให้ความรู้แก่นักเรียน และเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ให้นิสิตมีจิตสาธารณะและรู้จักการให้ พร้อมทั้งช่วยพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นทำงานเป็นหมู่คณะและรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน