Home / ข่าวนิสิต / ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรม iThesis”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรม iThesis”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การใช้โปรแกรม iThesis เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัยการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ”
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง Sc1-107

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม-โครงการ-13-กพ61-กลุ่มอาจารย์