Home / การจัดการความรู้ (KM) / คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยฯ

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยฯ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) “การเบิก-จ่ายงบประมาณโครงการวิจัยและบริการวิชาการงบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นายปลวัชร ปัดเสน ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อให้นักวิจัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบขั้นตอน ระเบียบการเบิก-จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามแนวทางการเบิก-จ่ายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ระดมความรู้ความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับกองคลังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในงานมีผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม SC1-200 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น.