Home / ข่าวเด่น / โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
37 views

โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดและกล่าวบรรยาย ในโครงการ “ประชุมการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” ของคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ SC1-200 เพื่อถ่ายทอดนโยบายต่างๆ ของผู้บริหารสู่การปฏิบัติ และรับฟังข้อคิดเห็นเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป โดยมีบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง