Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการสุขภาพและสวัสดิภาพ (สามแยกปากหวาน ลดปัญหาจราจร)
12 views

โครงการสุขภาพและสวัสดิภาพ (สามแยกปากหวาน ลดปัญหาจราจร)

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสุขภาพและสวัสดิภาพ (สามแยกปากหวาน ลดปัญหาจราจร) ขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นิสิต เกิดความรู้ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่ เพื่อสำรวจสภาพปัจจุบันและปัญหาการทำผิดวินัยจราจร สำหรับใช้เป็นแนวทางในการลดปัญหาการทำผิดวินัยจราจรของผู้สัญจรผ่าน คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเสริมเครือข่ายนิสิตในการรณรงค์การป้องกัน ควบคุมอุบัติเหตุจราจรและผู้ที่ทำผิดวินัยจราจร และเพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์และปรับปรุงพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์