Home / ข่าวเด่น / ผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. ระยะที่ 2
23 views

ผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์โรงเรียน ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม SC1-200 อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความประสงค์ในการดำเนินการประเมินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลขอ มหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมา ระบบการบริหารจัดการ อัตลักษณ์ของโรงเรียน ตลอดจนคุณสมบัติของนักเรียนที่ทางคู่มหาวิทยาลัย-โรงเรียนได้ตั้งความคาดหวังไว้ ประกอบกับเยี่ยมชมสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด หอพัก และสิ่งอำนวยความสะดวก อันแสดงถึงความพร้อมและการพัฒนาทั้งทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและโรงเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียน  และพูดคุยถึงประสบการณ์จากการได้เข้าร่วมโครงการ ความคาดหวังและผลลัพธ์ของนักเรียนและผู้ปกครอง