Home / ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับ Dr. John O Gibson เยียมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา
53 views

ต้อนรับ Dr. John O Gibson เยียมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล ได้ต้อนรับ Dr. John O Gibson จาก University of North Texas Health Science Center เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา เวลา 15.00-15.30 น.