Home / ข่าวนิสิต / ประกาศผลการพิจารณาอุดหนุนในการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2561
10 views

ประกาศผลการพิจารณาอุดหนุนในการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ไปนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561

sci-fund-grad