Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
12 views

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมภาควิชาชีววิทยา SC1-303 อาคารวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินกิจกรรม และการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหา อุปสรรค การดำเนินกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี ทิวทอง ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ตัวแทนสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ