เมื่อวันที่ 14-15  พ.ย. 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย  โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์  จ.สุรินทร์ จำนวนทั้งสิ้น 196 คน ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณ คุณครูภัคจิรา วงศ์เจริญ คุณครูผู้ประสาน และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จ.สุรินทร์ ท่านผู้อำนวยการพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ รวมทั้งทีมงาน มา ณ ที่นี้ด้วย