Home / ข่าวกิจกรรม / นิสิตสาขาฟิสิกส์จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
57 views

นิสิตสาขาฟิสิกส์จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

ในวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ภาควิชาฟิสิกส์ ภายใต้หลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ และ วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์(พลังงาน/อิเล็กทรอนิกส์) ได้จัดกิจกรรม“เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน” และ“ค่ายส่งเสริมเจตคติและพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์” ณ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในพื้นที่ตำบลคำแคน โดยมีนิสิตชั้นปี่ที่ ๓ ลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ และ วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์(พลังงาน/อิเล็กทรอนิกส์) รวมทั้งสิ้น ๙๕ คนเป็นผู้ดำเนินงาน