Home / ข่าวกิจกรรม / สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการภาษาสากล
34 views

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการภาษาสากล

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการภาษาสากล ขึ้น ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านอังกฤษและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับความรู้ทางด้านภาษาและเสริมสร้างภาวะผู้นำและสร้างความสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนาคตต่อไป