Home / ข่าวนิสิต / ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา งบปะรมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ()
12 views

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา งบปะรมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ()

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาฯ
งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบที่ 1)

ส่งหลักฐานการสมัครที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (ห้อง SC2-205)
ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561

>> ดาวน์โหลดประกาศ

>> ดาวน์โหลดแบบเสนอขอรับทุน (ป.โท)

>> ดาวน์โหลดแบบเสนอขอรับทุน (ป.เอก)

grad-res-61