Home / ข่าวนิสิต / โครงการนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 และวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 17
31 views

โครงการนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 และวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 17

ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ
โครงการนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 และวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 17
วันที่ 27 เมษายน 2561
ส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561