Home / ข่าวกิจกรรม / พิธีส่งมอบ “ระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ระยะที่2”
114 views

พิธีส่งมอบ “ระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ระยะที่2”

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ส่งมอบ “ระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ตำบลคำแคน ระยะที่ 2” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยมี รองศาสตรจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนในการส่งมอบ และบรรยายพิเศษ “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อความยังยืน” และ ดร.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์(พลังงาน/อิเล็กทรอนิกส์) การรายงานในนามที่ปรึกษา สำรวจออกแบบระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรระดับชุมชน ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 โดยระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศจากฟาร์มสุกรและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้านประกอบด้วย บ้านคำแคนใต้ บ้านท่าเกษม และ บ้านคำปากดาว จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีครัวเรือนที่เข้าร่วมและได้รับประโยชน์ จำนวน 200 หลังคาเรือน