โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC
(Test of English for International Communication)
สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรูปแบบออนไลน์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมในการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEIC) รวมถึงมีความตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากลและการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันในระดับนานาชาติ

หัวข้อในการอบรม

  • รูปแบบและลักษณะของข้อสอบ TOEIC
  • กลยุทธ์และเทคนิคการทำข้อสอบ Photos / Question-Responses / Conversations /Talks
  • กลยุทธ์และเทคนิคการทำข้อสอบ Incomplete Sentences / Text Completion / Reading Passages

วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อินธิสาร ไชยสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระยะเวลาในการอบรม
มีการจัดอบรมทั้งหมด 2 ครั้ง เวลา 13.00 น. – 16.00 น. รวมวันละ 3 ชั่วโมง
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 (Listening Part)และวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 (Reading Part)
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 (Listening Part) และวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 (Reading Part)

สถานที่และรูปแบบการอบรม
อบรมในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ จะแจ้งรายละเอียดและช่องทางการออนไลน์ให้ทราบภายหลัง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เท่านั้น

Link สำหรับลงทะเบียน https://forms.gle/ajNE3edqUedyRgY79