Home / ข่าวกิจกรรม / NBT สัมภาษณ์สดโครงการวิจัยการผลิตสีผสมอาหารจากปลายข้าวในระดับวิสาหกิจชุมชน

NBT สัมภาษณ์สดโครงการวิจัยการผลิตสีผสมอาหารจากปลายข้าวในระดับวิสาหกิจชุมชน

รายการเวทีชุมชน ทางช่อง NBT สัมภาษณ์สด มมส ทำโครงการวิจัยการผลิตสีผสมอาหารจากปลายข้­าวในระดับวิสาหกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.30 น. ที่ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท­ย-ขอนแก่น (NBT) ผศ.ดร.วรนันต์ นาคบรรพต อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และน.ส.รุ่งลักษมี ประทุมชัย นิสิตปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้สัมภาษณ์สดในรายการเวทีชุมชน เกี่ยวกับโครงการวิจัยการผลิตสีย้อมอาหารจ­ากปลายข้าว ซึ่งเป็นการนำความรู้จากงานวิจัยทางวิทยาศ­าสตร์มาผสมผสานกับภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ต­่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง­ ๆ