คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออาทร ราชจันทร์
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ อนุสาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ