คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 (Direct Admission)
“โครงการเพชรราชพฤกษ์ รอบพิเศษ (ครั้งที่ 2)” ในระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2564
โดยรับสมัครใน 5 สาขาวิชา ได้แก่

1) วท.บ. สถิติ จำนวน 20 คน
2) วท.บ. ฟิสิกส์ จำนวน 20 คน
3) วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ 40 คน
4) วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล จำนวน 5 คน
5) วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี จำนวน 30 คน

วิธีการสมัคร
1) สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตามลิงค์ด้านล่างนี้

หมดเขตรับสมัคร || Print ใบสมัคร

2) หลังจากสมัครออนไลน์แล้ว ให้ปริ้นใบสมัครจากระบบพร้อมด้วยแนบหลักฐานดังนี้
– ใบสมัครที่ปริ้นแล้ว จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
– สำเนาใบแสดงผลการเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

3) นำเอกสารสแกน หรือถ่ายรูป แล้วส่งทั้งหมดส่งมาที่อีเมล supunnikar.b@msu.ac.th
ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ 043-754248 หรือส่งข้อความทางเพจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ https://science.msu.ac.th
รายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่เว็บไซต์ https://registration.msu.ac.th