คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแสดงความชื่นชมกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI และ Scopus) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

1) นายบดินทร์ วีระสุข หลักสูตร วท.ม. เคมี
ผลงานวิจัย : Exploiting Crude Betel Nut (Areca catechu Linn.) Extracted Solution as a Natural Reagent with Sequential Injection Spectrophotometry for Iron Analysis in Rice Samples

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร : Journal of Iranian Chemical Society ISSN 1735207X, 17352428
https://link.springer.com/article/10.1007/s13738-021-02337-2

ได้รับทุนสนับสนุนจาก : Center of Excellence for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC) , Ministry of Higher Education Science Research and Innovation มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทุนอุดหนุนวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิต (ปริญญาโท) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เกรียงไกร พลหงษ์

2) นางสาวนีรนุช แสนกล้า หลักสูตร วท.ม. จุลชีววิทยา
ผลงานวิจัย : สารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มมนุษย์จากพืชชอบเค็มหนามแดง (phytochemical screening, Antioxidant Activities and Ex Vivo Immunological Associated Properties of a Halophyte Extract, Maytenus mekongensis In Sched.)

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร : Tropical Journal of Natural Product Research ISSN: 2616-0684 (Print) ISSN: 2616-0692 (Online)

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก : ทุนอุดหนุนวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิต (ปริญญาโท) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.นุชสุภา สุนทมาลา