เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่บ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เพื่อติดตาม “โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เกษตรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม” โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีการสรุปผลการทำโครงการ การนำข้อมูลจากการวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่ชุมชน ตลอดจนการสำรวจความต้องการในอนาคต สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป